• null
  • null
 
 
 
 
 
 
 
 

WAT IS HET DOEL
VAN BRON CAMPUS?

Stichting BRON Campus wil kankerpatiënten een nóg betere diagnose, nóg betere behandeling en nóg betere begeleiding bieden dan nu mogelijk is. Daarbij staan patiënten – en hun directe omgeving – centraal. BRON Campus vertaalt hún wensen en behoeften naar concrete innovatieprojecten. Om die projecten mogelijk te maken brengt BRON Campus de medische wereld, overheid, wetenschap/onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar. BRON Campus begeleidt vervolgens de inrichting en uitvoering van innovatieprojecten, adviseert over financiering en exploitatie, en coördineert de afspraken tussen de partijen in elk project.


Wij vertalen wensen en behoeften van patiënten naar concrete innovatieprojecten.Onze projecten vertalen toegepaste kennis naar dagelijkse inzetbaarheid.

WAT DOET
BRON CAMPUS?

BRON Campus richt zich op de ontwikkeling van toegepaste kennis op gebied van oncologie en de vertaling ervan naar nieuwe behandelmethodes, voorlichting, services en producten.

WAAROM IS
BRON CAMPUS OPGERICHT?

Oncologie is een breed en complex vakgebied. De levensverwachting en -kwaliteit van Nederlanders is de laatste dertig jaar sterk gestegen. Ook kankerpatiënten overleven vaker en leven langer. Bovendien vergrijst Nederland. Daardoor groeit het aantal mensen dat met kanker in aanraking komt nog verder.
Tegenover deze groeiende groep kankerpatiënten staat de zich in steeds hoger tempo ontwikkelende medische en farmaceutische techniek. Genprofilering, DNA-analyse, nano- en immunotechnologie bijvoorbeeld bieden deze groeiende groep patiënten nieuwe kansen. Om die kansen te benutten moet een complex samenspel van producttoepassing, behandeling en regelgeving overwonnen worden. Dat vergt intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, ziekenhuizen en overheid. BRON Campus koppelt bedrijven en organisaties aan elkaar, en ontsluit resultaten uit fundamenteel onderzoek door samenwerking met onderzoeksinstituten. Met als collectief doel het welzijn en de levenskwaliteit van oncologiepatiënten nóg verder te verbeteren.


Nieuwe technieken bieden nieuwe kansen voor de groeiende groep kankerpatiënten.

WAT IS HET DOEL
VAN BRON CAMPUS?

Stichting BRON Campus wil kankerpatiënten een nóg betere diagnose, nóg betere behandeling en nóg betere begeleiding bieden dan nu mogelijk is. Daarbij staan patiënten – en hun directe omgeving – centraal. BRON Campus vertaalt hún wensen en behoeften naar concrete innovatieprojecten. Om die projecten mogelijk te maken brengt BRON Campus de medische wereld, overheid, wetenschap/onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar. BRON Campus begeleidt vervolgens de inrichting en uitvoering van innovatieprojecten, adviseert over financiering en exploitatie, en coördineert de afspraken tussen de partijen in elk project.

Wij vertalen wensen en behoeften van patiënten naar concrete innovatieprojecten.

WAT DOET
BRON CAMPUS?

BRON Campus richt zich op de ontwikkeling van toegepaste kennis op gebied van oncologie en de vertaling ervan naar nieuwe behandelmethodes, voorlichting, services en producten.

Onze projecten vertalen toegepaste kennis naar dagelijkse inzetbaarheid.

 

WAAROM IS
BRON CAMPUS OPGERICHT?

Oncologie is een breed en complex vakgebied. De levensverwachting en -kwaliteit van Nederlanders is de laatste dertig jaar sterk gestegen. Ook kankerpatiënten overleven vaker en leven langer. Bovendien vergrijst Nederland. Daardoor groeit het aantal mensen dat met kanker in aanraking komt nog verder.
Tegenover deze groeiende groep kankerpatiënten staat de zich in steeds hoger tempo ontwikkelende medische en farmaceutische techniek. Genprofilering, DNA-analyse, nano- en immunotechnologie bijvoorbeeld bieden deze groeiende groep patiënten nieuwe kansen. Om die kansen te benutten moet een complex samenspel van producttoepassing, behandeling en regelgeving overwonnen worden. Dat vergt intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, ziekenhuizen en overheid. BRON Campus koppelt bedrijven en organisaties aan elkaar, en ontsluit resultaten uit fundamenteel onderzoek door samenwerking met onderzoeksinstituten. Met als collectief doel het welzijn en de levenskwaliteit van oncologiepatiënten nóg verder te verbeteren.

Nieuwe technieken bieden nieuwe kansen voor de groeiende groep kankerpatiënten.

VOOR WIE WERKT BRON CAMPUS?

Alles wat BRON Campus doet, draait om het welzijn van oncologiepatiënten. Om dat welzijn verder te verbeteren, voert BRON Campus projecten uit. De opdrachtgever van die projecten ligt soms in de medische sector, soms in het bedrijfsleven, of in het onderwijs. Andere projecten vinden rechtstreeks vanuit de behoefte van patiënten of patiëntenverenigingen plaats. Ook treedt BRON Campus op als zelfstandig initiator van projecten. De gemene deler in alle projecten is de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten, en het concreet vinden van partijen om die toepassingen op grotere schaal mogelijk te maken.


Alles dat wij doen, draait om het welzijn van kankerpatiënten.Wij zijn onafhankelijk.

WELKE ORGANISATIE ZIT ER ACHTER BRON CAMPUS?

BRON Campus is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

VOOR WIE WERKT BRON CAMPUS?

Alles wat BRON Campus doet, draait om het welzijn van oncologiepatiënten. Om dat welzijn verder te verbeteren, voert BRON Campus projecten uit. De opdrachtgever van die projecten ligt soms in de medische sector, soms in het bedrijfsleven, of in het onderwijs. Andere projecten vinden rechtstreeks vanuit de behoefte van patiënten of patiëntenverenigingen plaats. Ook treedt BRON Campus op als zelfstandig initiator van projecten. De gemene deler in alle projecten is de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten, en het concreet vinden van partijen om die toepassingen op grotere schaal mogelijk te maken.

Alles dat wij doen, draait om het welzijn van kankerpatiënten.

WELKE ORGANISATIE ZIT ER ACHTER BRON CAMPUS?

BRON Campus is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Wij zijn onafhankelijk.

 

WAT VOOR SOORT PROJECTEN MAAKT BRON CAMPUS MOGELIJK?

BRON richt zich op het sneller laten doorstromen van nieuwe inzichten en fundamentele kennis naar de medische praktijk. Betere en betaalbare zorg die toegevoegde waarde levert voor de individuele patiënt is het uitgangspunt.
BRON projecten kennen een drietal invalshoeken lifetech, medtech en patiëntbegeleiding. Binnen deze invalshoeken worden specifieke programma’s ontwikkeld. Het gebruik van beeldvormende en herkennende systemen in de diagnostiek tot aan herstel en terugkeer in de maatschappij. De gemene deler is het toepasbaar maken van nieuwe techniek en het gebruik van data. Als start voor een nieuw project geldt een concreet probleem uit de praktijk of een nieuwe kans die voortvloeit uit fundamenteel onderzoek. BRON vertaalt de behoefte naar een waarde propositie en verbindt bedrijven, kennisinstellingen en patiënten om gezamenlijk een innovatie tot een succes te maken, met het belang van de patiënt als kritische norm.
Een programmaraad bepaalt het innovatieportfolio.


Onze projecten maken nieuwe technieken en ideeën toepasbaar.

DRIE PROGRAMMALIJNEN

Als start van BRON zijn een drietal programmalijnen geselecteerd:

  1. SMART Diagnostics – geïnformeerde patiënt: het diagnose pad wordt snel, doelgericht en zorgvuldig ingericht en tegelijkertijd worden patiënten goed geïnformeerd over behandelopties. Doel is om de patiënt optimaal geïnformeerd samen met de arts te laten beslissen over behandelplan.
  2. (p)Reactivate: patiënten verbeteren voor en na behandeling hun conditie om sneller te herstellen. Door de inzet van o.a. augmented en virtual reality worden extra stimuli toegevoegd om de therapie effectiviteit te vergroten.
  3. Remote Control/Ziekenhuis verplaatste zorg: veilig en gecontroleerd behandelen in de thuisomgeving door monitoring, communicatie en toediening op afstand.

In de nabije toekomst zal het aantal programmalijnen zich uitbreiden en het projectportfolio in omvang toenemen.

KENNISFESTIVAL

BRON Campus staat met Amphia en GGD West Brabant op het Healthpodium van Het Grootste Kennisfestival van Zuid Nederland over innovatief organiseren. BRON, Amphia en GGD hebben met elkaar een programma samengesteld over laaggeletterdheid, begeleiding van oncologiepatiënten en de nieuwe werkwijze van het Amphia. Een wervelend programma met toneel en debat op 13 september a.s..

De dag dat je hoorde dat…
Jaarlijks hoort een toenemend aantal mensen de diagnose kanker. BRON zoekt naar innovatieve manieren om het diagnosepad voor patiënten snel, doelgericht en zorgvuldig in te richten. Hoe doe je dat goed, zodat patiënten goed geïnformeerd worden over hun behandelopties.

Meer info over dit thema leest u hier


De dag dat je hoorde dat…

WAT VOOR SOORT PROJECTEN MAAKT BRON CAMPUS MOGELIJK?

BRON Campus projecten zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in drie categorieën: lifetech, medtech en patiëntbegeleiding. De scope van het soort projecten is breed. Van tumorbehandeling met nanodeeltjes, tot aan gepersonificeerde zorg op basis van DNA-profilering, en het 3D-printen van tumormodellen, beschermingsmaskers of van weefsel en implantaten. Maar ook het wegnemen van vooroordelen over patiënten, betere voorlichting over behandeling, en de rol van goede voeding in het herstel zijn onderwerp van onderzoek. De gemene deler is het toepasbaar maken van nieuwe techniek, onderzoek en ideeën op gebied van oncologie.

Onze projecten maken nieuwe technieken en ideeën toepasbaar.

DRIE PROGRAMMA
LIJNEN

Als start van BRON zijn een drietal programmalijnen geselecteerd:

  1. SMART Diagnosticsgeïnformeerde patiënt: het diagnose pad wordt snel, doelgericht en zorgvuldig ingericht en tegelijkertijd worden patiënten goed geïnformeerd over behandelopties. Doel is om de patiënt optimaal geïnformeerd samen met de arts te laten beslissen over behandelplan.
  2. (p)Reactivate: patiënten verbeteren voor en na behandeling hun conditie om sneller te herstellen. Door de inzet van o.a. augmented en virtual reality worden extra stimuli toegevoegd om de therapie effectiviteit te vergroten.
  3. Remote Control/Ziekenhuis verplaatste zorg: veilig en gecontroleerd behandelen in de thuisomgeving door monitoring, communicatie en toediening op afstand.

In de nabije toekomst zal het aantal programmalijnen zich uitbreiden en het projectportfolio in omvang toenemen.

NIEUWS

13 september:De dag dat je hoorde dat ….
BRON Campus staat met Amphia en GGD West Brabant op het Healthpodium van Het Grootste Kennisfestival van Zuid Nederland over innovatief organiseren. BRON, Amphia en GGD hebben met elkaar een programma samengesteld over laaggeletterdheid, begeleiding van oncologiepatiënten en de nieuwe werkwijze van het Amphia. Een wervelend programma met toneel en debat op 13 september a.s..

Voor meer info check: Projecten

16 april: bijeenkomst verdieping BRON Programmalijnen
Gesprekspartners kwamen bij elkaar om gedachten uit te wisselen om de drie BRON programmalijnen SMART Diagnostics – geïnformeerde patiënt, (p)ReActivate, en Ziekenhuisverplaatstse zorg.
In juni, september en november zijn vervolgbijeenkomsten.

http://broncampus.eu/wp-content/uploads/2018/09/BRON-folder-alg-aug18.pdf

13 juni Brabantdag: Amphia en BRON ontvangen ondernemers
Brabantdag is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant voor ondernemers, overheden en kennisinstellingen om elkaar te leren kennen, innovatieve bedrijven te bezoeken en op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingen. Amphia en BRON geven invulling aan een van de zes innovatieroutes.

Amphia en BRON; focus en excellence in moderne oncologiezorg
De volledige nieuwbouw van Amphia biedt een uitgelezen kans om vernieuwingen in het zorgsysteem in te voeren. Door de keuze voor een specialisatie in de oncologie en de samenwerking met BRON Campus is het een locatie waar medische kennis, technologie, zorglogistiek en creatieve industrie samensmelten, met het belang van de patiënt als kritische norm.


Onze projecten maken nieuwe technieken en ideeën toepasbaar.

NIEUWS

16 april: bijeenkomst verdieping BRON Programmalijnen
Gesprekspartners kwamen bij elkaar om gedachten uit te wisselen om de drie BRON programmalijnen SMART Diagnostics – geïnformeerde patiënt, (p)ReActivate, en Ziekenhuisverplaatstse zorg.
In juni, september en november zijn vervolgbijeenkomsten.

13 juni Brabantdag: Amphia en BRON ontvangen ondernemers
Brabantdag is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant voor ondernemers, overheden en kennisinstellingen om elkaar te leren kennen, innovatieve bedrijven te bezoeken en op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingen. Amphia en BRON geven invulling aan een van de zes innovatieroutes.

Amphia en BRON; focus en excellence in moderne oncologiezorg
De volledige nieuwbouw van Amphia biedt een uitgelezen kans om vernieuwingen in het zorgsysteem in te voeren. Door de keuze voor een specialisatie in de oncologie en de samenwerking met BRON Campus is het een locatie waar medische kennis, technologie, zorglogistiek en creatieve industrie samensmelten, met het belang van de patiënt als kritische norm.

Onze projecten maken nieuwe technieken en ideeën toepasbaar.

WAAR IS BRON CAMPUS GEVESTIGD?

De thuisbasis van BRON Campus is Breda. Breda huisvest gezichtsbepalende spelers in de oncologische zorg, zoals het Instituut Verbeeten, de oncologische expertise van het Amphia ziekenhuis, en van diverse hoogwaardige bedrijven en onderwijsinstellingen. BRON Campus is de schakel die deze partijen verbindt. De naam BRON zegt het al: BRabant ONcologie.


Wij zijn een Brabants initiatief, met een internationaal netwerk.


Onze focus ligt op de meerwaarde van onze projecten voor patiënten.

WAAROM HEEFT BRON CAMPUS (NOG) GEEN EIGEN GEBOUW?

De aanpak van BRON Campus is gebaseerd op samenwerking tussen bedrijven, onderwijs, wetenschap, overheid en de medische wereld. Met als doel om barrières in kennisuitwisseling weg te nemen, zodat patiënten nóg sneller, beter en duidelijker geholpen worden. Om dat doel te bereiken, maakt BRON Campus gebruik van beschikbaar gestelde ruimte van partnerorganisaties. Het hebben van een eigen gebouw is geen doel op zich. De kosten die daarmee uitgespaard worden, besteedt BRON Campus aan projectmatig onderzoek.

WAAR IS BRON CAMPUS GEVESTIGD?

De thuisbasis van BRON Campus is Breda. Breda huisvest gezichtsbepalende spelers in de oncologische zorg, zoals het Instituut Verbeeten, de oncologische expertise van het Amphia ziekenhuis, en van diverse hoogwaardige bedrijven en onderwijsinstellingen. BRON Campus is de schakel die deze partijen verbindt. De naam BRON zegt het al: BRabant ONcologie.

Wij zijn een Brabants initiatief, met een internationaal netwerk.

WAAROM HEEFT BRON CAMPUS (NOG) GEEN EIGEN GEBOUW?

De aanpak van BRON Campus is gebaseerd op samenwerking tussen bedrijven, onderwijs, wetenschap, overheid en de medische wereld. Met als doel om barrières in kennisuitwisseling weg te nemen, zodat patiënten nóg sneller, beter en duidelijker geholpen worden. Om dat doel te bereiken, maakt BRON Campus gebruik van beschikbaar gestelde ruimte van partnerorganisaties. Het hebben van een eigen gebouw is geen doel op zich. De kosten die daarmee uitgespaard worden, besteedt BRON Campus aan projectmatig onderzoek.

Onze focus ligt op de meerwaarde van onze projecten voor patiënten.

 

WIE BETAALT
BRON CAMPUS?

De Stichting BRON Campus is opgericht als publiek-privaat samenwerkingsverband. De partners van BRON Campus leveren een substantieel aandeel in de financiering van BRON-projecten: zowel bestaande als toekomstige projecten.


Wij zijn een publiek-privaat samenwerkingsverband zonder winstoogmerk.


Ziet u vanuit uw expertise of ervaring raakvlakken met de oncologie? Dan horen we graag van u!

WAT VOOR SOORT PARTIJEN KAN
MEEDOEN AAN BRON CAMPUS?

Iedereen die werkt op een vakgebied dat raakvlakken kán hebben met de oncologie, is welkom bij BRON Campus. Dus niet alleen medisch professionals zoals farmaceuten, oncologen en diëtisten, maar ook 3D-printerexperts, imagineers, serious-game-specialisten en bigdata-analisten. Zolang de expertise die zij inbrengen maar een bijdrage kan leveren aan een BRON Campus-project dat de oncologie naar een nóg hoger niveau tilt. Bovendien staat BRON Campus open voor patiënten en patiëntorganisaties die tegen een probleem aanlopen of een ervaring willen delen. Iedere ervaring kan een uitgangspunt vormen van een nieuw BRON-project.

WIE BETAALT
BRON CAMPUS?

De Stichting BRON Campus is opgericht als publiek-privaat samenwerkingsverband. De partners van BRON Campus leveren een substantieel aandeel in de financiering van BRON-projecten: zowel bestaande als toekomstige projecten.

Wij zijn een publiek-privaat samenwerkingsverband zonder winstoogmerk.

WAT VOOR SOORT PARTIJEN KAN
MEEDOEN AAN BRON CAMPUS?

Ziet u vanuit uw expertise of ervaring raakvlakken met de oncologie? Dan horen we graag van u!

Iedereen die werkt op een vakgebied dat raakvlakken kán hebben met de oncologie, is welkom bij BRON Campus. Dus niet alleen medisch professionals zoals farmaceuten, oncologen en diëtisten, maar ook 3D-printerexperts, imagineers, serious-game-specialisten en bigdata-analisten. Zolang de expertise die zij inbrengen maar een bijdrage kan leveren aan een BRON Campus-project dat de oncologie naar een nóg hoger niveau tilt. Bovendien staat BRON Campus open voor patiënten en patiëntorganisaties die tegen een probleem aanlopen of een ervaring willen delen. Iedere ervaring kan een uitgangspunt vormen van een nieuw BRON-project.

 

WAAROM RICHT BRON CAMPUS ZICH IN BRABANT OP ONCOLOGIE?

Samen met hart- en vaatzieken vormt kanker de grootste bedreiging voor de Nederlandse volksgezondheid. Brabant bouwt aan een stevige basis op gebied van medische technologie, lifetech, en therapie-op-maat. De provincie kent een hecht netwerk op gebied van oncologie (Embraze). De regio Breda biedt daarbinnen een sterke kennisbasis op gebied van toegepaste oncologie. BRON Campus wil voortbouwen op deze sterke basis, en die basis ook verbreden. Bovendien zijn door het gericht aan elkaar schakelen van diverse partijen en het wegnemen van schotten tussen zuilen wezenlijke verdere verbeteringen te bereiken. Verbeteringen die altijd gericht zijn op de meerwaarde voor patiënten.


Wij bouwen verder op de sterke Brabantse kennisbasis.Groei van hoogwaardige werkgelegenheid voor stad en regio.

WAT IS HET BELANG VOOR BRABANT BIJ BRON CAMPUS?

BRON Campus heeft Breda als thuisbasis gekozen op basis van de al in de stad aanwezige expertise en profilering. Verdere doorontwikkeling betekent een groei van hoogwaardige werkgelegenheid in de stad en de regio, omdat nieuwe schakels in de keten van oncologische zorg een basis krijgen in Breda. BRON Campus is een groeimodel, waarin opgestarte projecten als vliegwiel werken en nieuwe bedrijvigheid naar Breda trekken. De positieve p.r. voor de stad en de provincie: die krijgen Breda en Brabant er gratis bij.

WAAROM RICHT BRON CAMPUS ZICH IN BRABANT OP ONCOLOGIE?

Samen met hart- en vaatzieken vormt kanker de grootste bedreiging voor de Nederlandse volksgezondheid. Brabant bouwt aan een stevige basis op gebied van medische technologie, lifetech, en therapie-op-maat. De provincie kent een hecht netwerk op gebied van oncologie (Embraze). De regio Breda biedt daarbinnen een sterke kennisbasis op gebied van toegepaste oncologie. BRON Campus wil voortbouwen op deze sterke basis, en die basis ook verbreden. Bovendien zijn door het gericht aan elkaar schakelen van diverse partijen en het wegnemen van schotten tussen zuilen wezenlijke verdere verbeteringen te bereiken. Verbeteringen die altijd gericht zijn op de meerwaarde voor patiënten.

Wij bouwen verder op de sterke Brabantse kennisbasis.

WAT IS HET BELANG VOOR BRABANT BIJ BRON CAMPUS?

BRON Campus heeft Breda als thuisbasis gekozen op basis van de al in de stad aanwezige expertise en profilering. Verdere doorontwikkeling betekent een groei van hoogwaardige werkgelegenheid in de stad en de regio, omdat nieuwe schakels in de keten van oncologische zorg een basis krijgen in Breda. BRON Campus is een groeimodel, waarin opgestarte projecten als vliegwiel werken en nieuwe bedrijvigheid naar Breda trekken. De positieve p.r. voor de stad en de provincie: die krijgen Breda en Brabant er gratis bij.

Groei van hoogwaardige werkgelegenheid voor stad en regio.

 

CONTACT

Wilt u meer weten over de Stichting BRON Campus? We horen graag van u!

Stichting BRON Campus
Reduitlaan 27
4814 DC Breda

T: 06 53 13 84 44
E: info@broncampus.eu

CONTACT

Wilt u meer weten over de Stichting BRON Campus? We horen graag van u!

Stichting BRON Campus
Reduitlaan 27
4814 DC Breda

T: 06 53 13 84 44
E: info@broncampus.eu